Místní akční plán vzdělávání (MAP)

 • MAP je místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
 • Stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území.
 • MAP podporuje ke spolupráci aktérů, kteří ovlivňují vzdělávání v území na úrovni plánování.
 • MAP podporuje budování znalostních kapacit například formou sdílení dobré praxe, či dalším vzděláváním aktérů.
 • MAP je významný podklad pro žádosti o podporu, kdy žadatel dokládá soulad projektu s MAP.
  1. individuální projekty škol formou šablon „šitých na míru“ OP VVV (modelové šablony jsou nástrojem zjednodušeného financování projektů, jsou na nich předem připravené klíčové aktivity s již předem daným rozpočtem a požadovaným výstupem)
  2. podávání žádostí o podporu do dalších výzev OP VVV
  3. podávání žádosti o podporu do výzvy vyhlašované IROP – výzva ve specifickém cíli 2.4 IROP (zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)

Co je cílem?

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, především společným informováním, vzděláváním a plánováním partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Cílem MAP je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let a hlavní důraz je kladen na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem.

Kdo MAP tvoří?

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci MAP může úplně každý.

Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních Partnerství MAP nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tématických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. 

Zastoupeni by měli být především rodiče, základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, kraj, Agentura pro sociální začleňování, ale také odborná i široká veřejnost. 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP, projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP.

S realizací jednotlivých aktivit, sběrem podkladů, šíření výstupů a dalších nezbytných úkolů pomáhá sestavený realizační tým.

Co projekt přinese?

Budeme prohlubovat a upevňovat již vzniklé Partnerství – dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání a nastavení aktivní spolupráce.

Spolupráce povede k:

 • zlepšení řízení mateřských a základních škol,
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka,
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
 • zlepšení spolupráce v území a využívání mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Zaktualizujeme Strategický rámec priorit

Zaktualizujeme akční plán, jehož aktivit již hojně využíváte a můžete se těšit i na další