Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašuje výzvu „Budování kapacit pro rozvoj škol II“

Cílem výzvy je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V koncepčních projektech a tematických partnerstvích a sítích, které ve výzvě vzniknou, budou dále podpořeni pedagogičtí pracovníci v získávání kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a kompetencí pro demokratickou kulturu. 

Financované aktivity:

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu – instrukce týkající se zpracování obsahu této aktivity je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, viz kapitola 5.2.4.

Povinně volitelné aktivity:

Výzva obsahuje 6 povinně volitelných aktivit, z nichž žadatel vybírá vždy právě jednu.

Aktivita č. 2: Formativní hodnocení

(Individuální projekty tematická partnerství a sítě, dílčí alokace 70 000 000 Kč, propojení s individuálním projektem systémovým Komplexní systém hodnocení – ČŠI)

Cílem je podpořit mateřské, základní a střední školy v zavádění tzv. formativního hodnocení (hodnocení sloužící k získávání informací o žákově učení využitelných k úpravám vyučování a učení) a ve sbližování hodnocení výkonů žáků (moderace). Zavádění formativního hodnocení do běžné praxe škol podpoří síťování škol ve formativních skupinách (centrech kolegiální podpory1).

1 V této aktivitě se centrem kolegiální podpory myslí instituce, která působí jako lídr v tématu formativního hodnocení pro ostatní školy a školská zařízení v území. Území je dáno dopravní dostupností a praktickými hledisky (např. dosažitelnost pro další instituce).

Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků

(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 63 000 000 Kč)

Tvorba a pilotní ověření nových vzdělávacích modulových programů určených pro vedoucí pedagogické pracovníky zaměřených zejména na pedagogické vedení, podporu malotřídních škol, formativního hodnocení, rovnost žen a mužů ve školství, projektový management, implementaci digitálních technologií do života školy, vzdělávání ředitelů domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ředitelů institucí poskytujících zájmové vzdělávání. 7

Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí

(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 230 000 000 Kč)

Podpora realizace opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Tvorba, ověření a evaluace programů pro děti a žáky, které propojí neformální vzdělávání s formálním vzděláváním a vzniknou za spolupráce pracovníků v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) s pedagogy škol. Dojde k navázání partnerství mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání.

 Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání

(Individuální projekt tematická partnerství a sítě, dílčí alokace 15 000 000 Kč)

Podpora pracovníků ve formálním a neformálním vzdělávání při tvorbě programů propojujících formální a neformální vzdělávání. Jejich kompetence se zvýší na workshopech pořádaných v celorepublikovém měřítku formou síťování v centrech kolegiální podpory2. Pracovníci v neformálním vzdělávání získají informace o možnostech uznávání výsledků v zájmovém a neformálním vzdělávání. Aktivita je zaměřena na budování personálních kapacit pro naplnění Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.

Aktivita č. 6: Podpora učitelů cizího jazyka – proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka

(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 160 000 000 Kč)

Tvorba a ověření vzdělávacích programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích. Cílem je osvojení si efektivních metod výuky odborného cizího jazyka. Jako studijní a didaktické opory programů vzniknou digitální materiály pro výuku odborného cizího jazyka v jednotlivých oborech na úrovni A1-B1 dle SERR pro jazyky.

Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu

(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 162 000 000 Kč)

Tvorba a ověření programů pro pedagogy a žáky, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu3. Cílem je podporovat zejména aktivní zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. Aktivita je zaměřena na realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 v této oblasti.

 

Příjem žádostí:                               od 20. června 2017 od 10:00 do 29. září 2017 do 10:00

Spoluúčast:                                       0 – 12%

Minimální výše výdajů:                3 000 000 Kč

Maximální výše výdajů:

15 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 5

20 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 2, 4 a 7

30 000 000 Kč – platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 3 a 6

 

Více informací naleznete na:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *