Pracovní skupina pro rovné příležitosti – MAP III

Pracovní skupina pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání (například: MŠ/ZŠ; první a druhý stupeň ZŠ; ZŠ/SŠ; ZŠ/víceletá gymnázia)

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

–  Posouzení navržených aktivit v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání

– Vytváření popisu stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Místní lídr: Mgr. Hana Stratinská

Složení PS

– Zástupci zřizovatelů

– Ředitelé škol

– Pedagogičtí pracovníci

– Pracovníci s dětmi a mládeží

– Pracovníci poradenských zařízení

– Další odborníci

– Rodiče (zejména rodiče dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně romských rodičů).